AML/CFT

AML = Anti-Money-Laundering (proti praní špinavých peněz).

CFT = Countering the Financing of Terrorism [(boj) proti financování terorismu].

Některé subjekty jenž nakládají s majetkem svých klientů nebo přicházejí do styku s informacemi o něm, jsou povinny se podílet na ochraně ekonomického prostoru proti praní špinavých peněz a napomáhat potírání této činnosti. Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jim za tímto účelem ukládá plnit tzv. AML povinnosti.

AML povinnosti se vztahují na subjekty vyjmenované v § 2 zákona č. 253/2008 Sb. - viz povinné osoby.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu doplňuje vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Odbor Finanční trhy II připravil podkladovou studii k možnostem využití nových technologií při online identifikace podle AML/CFT předpisů. Cílem materiálu je vyvolat diskuzi s odbornou veřejností nad způsoby online identifikace na finančním trhu, které zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, připouští, i nad tím, jak by mohla být věc řešena do budoucna.

Dne 19. 6. 2018 byla v Úředním věstníku Evropské Unie zveřejněna směrnice (EU) č. 2018/843, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU, známá obecně pod označením 5. AMLD.