Anglické pojmy, výrazy a zkratky

ARPU - Average Revenue Per User - průměrný výnos na uživatele. Označení se používá v online komunikaci, digitálních médiích a síťových společnostech. Je definované jako celkové příjmy dělené počtem účastníků.

Big data - velká data; soubory dat, jejichž velikost je mimo schopnosti zachycovat, spravovat a zpracovávat data běžně používanými softwarovými prostředky v rozumném čase.

Bluetooth - bezdrátový komunikační standard, který je určen k propojení zařízení (mobilní telefony, notebooky a kapesní počítače). Má vyšší dosah než infračervený přenos, který je navíc podmíněn přímou viditelností mezi oběma zařízeními. Při nezabezpečení zařízení, které je vybaveno bluetooth hrozí nebezpečí krádeže dat.

Bluetoothing - netradiční způsob seznámení s pomocí zařízení, které je vybaveno bluetooth. Tuto funkci aktivujete a jestliže je ve vašem dosahu někdo jiný s aktivovanou funkcí bluetooth, tak se název jeho zařízení či konkrétní přezdívka objeví na displeji. Pak už jen stačí odeslat prostřednictvím bluetooth svoji vizitku a čekáte, zda ten "někdo" odpoví.

Bring Your Own Device (BYOD) - trend spočívající v tom, že si zaměstnanci nosí do práce svá vlastní zařízení (notebooky, smartphony, tablety apod.).

Bullying (týrání) - šikanování a ponižování jednotlivců nebo skupin formou osobních útoků vedených prostřednictvím kanálů elektronické komunikace, jako je např. e-mail, instant messaging nebo textové zprávy (SMS).

By default - ve výchozím nastavení.

Cloud computing - principem cloud computingu je sdílení hardwaru a softwaru prostřednictvím sítě. Jde o službu, která přináší řadu ekonomických a technologických výhod. Představuje však také možné riziko z hlediska ochrany osobních údajů. Obecně toto riziko spočívá v nedostatečné kontrole nad osobními daty (kdo, kde a jak je zpracovává). Firmy a organizace uvažující o využití cloudu by si v první řadě měly zpracovat důkladnou analýzu rizik. Poskytovatelé služeb cloud computingu by za tímto účelem měli svým zákazníkům podat veškeré informace nezbytné k posouzení výhod a nevýhod nabízeného systému.

Compliance - zajištění jednání v souladu s právními předpisy.

Cookies (koláčky) - malé kousky informací, uchovávané v jednoduchých textových souborech, umístěných na váš počítač z webové sítě. Cookies mohou být čteny webovými stránkami během vašich pozdějších návštěv. Informace uložená v cookie může mít vztah k vašemu chování při procházení webové stránky, nebo obsahovat jedinečné identifikační číslo, takže si vás webová stránka bude moci "pamatovat" při vaší příští návštěvě.

Core Activity - hlavní činnost konkrétního subjektu.

Cyber stalking (kybernetický lov) - zneužívání online komunikace k obtěžování a zastrašování vybraných uživatelů. Oběti tohoto typu chování jsou pak pronásledovány a obtěžovány spamem, zanecháváním nepřístojných vzkazů v návštěvních knihách, na chatu, zasíláním virů, apod. K získávání kontaktů na jednotlivé uživatele slouží chat, diskusní skupiny ke zprávám (message board), diskusní fóra a e-mail.

Data Breach - porušení zabezpečení osobních údajů.

Data Protection Impact Assessment (DPIA) - posouzení vlivu na ochranu osobních údajů - nástroj, který pomáhá organizacím identifikovat nejefektivnější způsob, jakým uvést pravidla na ochranu osobních údajů do souladu s GDPR. Většinou půjde o vysoce efektivní softwarové řešení na řízení operací spojených se zpracováním citlivých dat nebo dat založených na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Data Protection Officer (DPO) - pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Flaming - umísťování vědomě nepřátelských a urážlivých vzkazů na internet s cílem někoho rozzlobit a urazit.

GAP Analysis - GAP analýza - analýza prováděného zpracování osobních údajů s cílem odhalit rizika a nedostatky a odstranit je.

Granulity - členitost souhlasu, pokud jde o jednotlivé účely v něm vyjádřené.

Grooming - chování, které má v dítěti vyvolat falešnou důvěru a připravit ho na schůzku, jejímž cílem je oběť pohlavně zneužít.

Internet of Things (IoT) - internet věcí -označení pro propojení běžné techniky nebo i věcí denní potřeby s internetem. Propojení zařízení by mělo být zejména bezdrátové a mělo by přinést nové možnosti vzájemné interakce nejen mezi jednotlivými systémy, ale též i přinést nové možnosti jejich ovládání, sledování a zajištění pokročilých služeb.

IP adresa - identifikační detaily pro počítač (nebo poskytovatele internetového připojení), vyjádřené v kódu "internetového protokolu". Každý počítač připojený k internetu má jedinečnou IP adresu, ačkoliv adresa nemusí být stejná při každém připojení se k internetu.

One-stop Shop (OSS) - mechanismus vedoucího dozorového úřadu, který se uplatní u přeshraničního zpracování.

Opt-in - vyjádření souhlasu. Znamená, že nevyjádřím-li svůj výslovný souhlas, platí automaticky můj nesouhlas, tj. "k čemu se nepřihlásím, to nedostávám".

Opt-out - vyjádření nesouhlasu. Znamená, že nevyjádřím-li výslovný nesouhlas, platí automaticky můj souhlas, tj. "od čeho se neodhlásím, to dostávám".

Pharming - jedna z variant krádeže osobních údajů, které jsou získávány po infikování počítače zákeřným programem. Uživateli je pak např. místo požadované oficiální stránky banky podstrčena falešná stránka, která sbírá přístupové údaje a osobní data k jejich dalšímu zneužití.

Phishing - krádež citlivých informací, např. údajů o platební kartě či krádež jména a hesla k nějaké službě. Nejtypičtějším příkladem je falešný e-mail, tvářící se jako odeslaný z vaší banky, v němž je požadavek o ověření totožnosti. Po kliknutí na odkaz je uživatel zaveden na falešnou stránku (která se ovšem tváří, že je v pořádku), kde odevzdá své údaje a následně přijde o peníze.

Principle of Accountability - princip odpovědnosti.

Privacy by Default - standardní ochrana osobních údajů. Přístup, podle kterého by měla být ochrana soukromí a osobních údajů nastavena na nejvyšší možnou míru již od počátku.

Privacy by Design - záměrná ochrana osobních údajů. Přístup k návrhu a tvorbě systémů, který v sobě obsahuje prvky ochrany soukromí. Přístup, podle kterého by měla být ochrana soukromí a osobních údajů zabudovaná již do návrhu činností nebo prostředků.

Right to be Forgotten - právo být zapomenut.

Risk Based Approach - přístup založený na riziku.

Také It or Leave It - "ber nebo nech být" ve vztahu ke smlouvám, které obsahovaly neoddělitelně souhlas se zpracováním osobních údajů a subjektu údajů v roli spotřebitele, jež chtěl službu, nezbývalo nic jiného, než tuto službu akceptovat.

Spam - obecný výraz pro hromadně rozesílanou, nevyžádanou elektronickou poštu.

Spoofing - technika, při které určitý počítač v rámci sítě internet předkládá falešnou IP adresu a vydává se tak za někoho jiného. Cílem je získat přístup k informacím, které by jinak uživatel získat nemohl (např. placené webové stránky), nebo zabránit své vlastní identifikaci. S využitím této techniky lze také nelegálně vstoupit do cizího počítače.

Spyware - ilegální software, který se do počítače nainstaluje automaticky, obvykle skrze bezpečnostní slabinu systému. Tam monitoruje aktivitu uživatele a odesílá informace svému autorovi. Získaná data jsou využívána k lepšímu cílení reklamy na uživatele, ale také k odposlechu hesel.

Wearables - označení pro miniaturizovaná elektronická zařízení, která jsou navržena tak, aby mohla být běžně nošena člověkem (nositelná elektronika).

Whistleblowing - interní systém kontroly společnosti (podniku), jehož prostřednictvím mohou zejména zaměstnanci oznamovat škodlivé jednání (resp. podezření na takové jednání), kterého se dopustil jejich spolupracovník, nadřízený nebo obchodní partner. Zaměstnancům jsou zpravidla k dispozici call centra či webové aplikace, kde mohou toto jednání nahlásit. Termín whistleblowing vychází ze slovního spojení anglického whistle blower, což v překladu znamená oznamovatel, informátor, případně udavač, nebo dokonce "ten, kdo hvízdá na policejní píšťalku".