Česká právní úprava

Návrh novely zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je zajistit soulad vnitrostátní právní úpravy s GDPR a tím splnit povinnost, která plyne České republice z členství v Evropské unii.

Jednotná úroveň ochrany dat fyzických osob v celé Evropské unii deklarovaná v GDPR zamezí rozdílům bránícím volnému pohybu osobních údajů v rámci vnitřního trhu a poskytne všem subjektům, včetně mikropodniků, malých a středních podniků, právní jistotu a transparentnost. Fyzickým osobám ve všech členských státech pak zajistí stejnou úroveň značně posílených práv vymahatelných stejnými právními prostředky a správcům a zpracovatelům uloží povinnosti a úkoly prostřednictvím důsledného monitorování zpracování osobních údajů a rovnocenných sankcí ve všech členských státech.

Návrh novely českého zákona nejde nad rámec úprav stanovených v GDPR a v návaznosti na zmocnění daná národním legislativám zpřesňuje některé oblasti ve světle místních zvyklostí.


Návrh nového zákona o zpracování osobních údajů, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Návrh zákona je adaptovaný na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zčásti implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů navazuje na návrh nového zákona o zpracování osobních údajů a zároveň implementuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 a 2016/681.

Tisková zpráva ÚOOÚ k návrhu zákona o zpracování osobních údajů


Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník