Akt o kybernetické bezpečnosti

10.06.2019

Dne 7.6.2019 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA ("Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost"), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 ("akt o kybernetické bezpečnosti").

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie [tj. 27.6.2019 , přičemž články 58, 60, 61, 63, 64 a 65 se použijí od 28. června 2021].
Nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.