GDPR a veřejná finanční podpora

20.03.2018

Při úvaze nad aplikovatelností GDPR na oblast veřejné finanční podpory, je nutné nejdříve identifikovat, komu je veřejná finanční podpora určena, resp. existuje-li varianta, že příjemcem veřejné finanční podpory bude fyzická osoba. Pouze za této situace lze totiž uvažovat o použití GDPR v oblasti veřejné finanční podpory. Příkladem veřejné finanční podpory, jejímž adresátem jsou fyzické osoby, mohou být sociální dávky, podpory poskytované z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení, podpory poskytované z rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky - program Nová zelená úsporám, resp. jeho podprogram Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností, nebo kategorie Efektivní využití zdrojů energie, která je lépe široké veřejnosti známá jako tzv. kotlíkové dotace. Ve spojitosti s ochranou životního prostředí a zpřísňujícími se emisními požadavky je aktuálně diskutována možnost zavedení příspěvku na nákup nového vozidla výměnou za likvidaci vozu staršího. Adresátem tohoto příspěvku, který je známý pod pojmem šrotovné, by opět mohly být fyzické osoby.

Pro oblast památkové péče existuje také několik forem veřejné finanční podpory, jejichž způsobilými žadateli by mohly být fyzické osoby, typicky se může jednat o vlastníky nemovitostí nacházejících se v památkové zóně. Poskytovateli veřejné finanční podpory v oblasti památkové péče mohou být např. obce dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Pro posouzení vhodnosti aplikovatelnosti GDPR na oblast veřejné finanční podpory tedy bude nutné rozlišovat, kdo je adresátem veřejné finanční podpory. GDPR je aplikovatelné pouze na takovou veřejnou finanční podporu, o jejíž čerpání budou žádat fyzické osoby.