Platební styk – PSD2

Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku

Zákon o platebním styku zavádí tyto novinky:

Silné ověření uživatele
Nově bude vyžadováno při zadání platební transakce přes internet, či jiný elektronický kanál, silné ověření uživatele. Toto opatření má za cíl zajistit větší bezpečnost placení přes internet. Při silném ověření je vyžadována kombinace alespoň 2 způsobů ověření - údaje známé uživateli (např. přihlašovací údaje), věc, kterou má uživatel ve své moci (např. mobilní telefon), biometrické údaje (např. otisk prstu, nebo i selfie). Změna oproti stávajícímu stavu je v tom, že povinnost silného ověření je dána přímo zákonem. V současné době silné ověření klienta probíhá pouze dobrovolně na základě doporučení Evropského orgánu pro bankovnictví, které ale již mnohé banky dodržují.

Snížení limitu odpovědnosti uživatele při neautorizované transakci způsobené použitím ztracené/odcizené karty nebo zneužití karty ze 150 na 50 EUR
Rovněž se posilují práva uživatelů platebních služeb v případě ztráty, odcizení nebo zneužití platebních karet, kdy dochází ke snížení limitu odpovědnosti uživateli za ztrátu z neautorizované transakce na 50 EUR.

Úprava blokace peněžních prostředků
Doposud nebyla blokace peněžních prostředků regulována. Nově lze např. při použití samoobslužné čerpací stanice nebo při rezervaci hotelu zablokovat jen takovou částku, ke které dal uživatel souhlas. Jakmile se banka dozví skutečnou výši transakce (skutečná částka za čerpané pohonné hmoty či za služby v hotelu), musí blokaci zrušit.

Informování o platebním účtu
Uživatel může získat informace ze všech svých platebních účtů prostřednictvím jediné aplikace. Lze tak snadněji řídit a plánovat rodinné finance.

Nepřímé dání platebního příkazu
Zákon přináší regulaci inovativních způsobů placení prostřednictvím mobilních a internetových aplikací. Tyto způsoby placení sice využívají infrastrukturu klasických bankovních účtů, ale na rozdíl od běžných bankovních převodů dostane příjemce již v okamžiku zadání platebního příkazu informaci o tom, zda je na účtu dostatek peněžních prostředků, v důsledku čehož může příjemce již v tomto okamžiku expedovat zboží nebo poskytnout službu. Jde o alternativu ke karetním transakcím na internetu.

Potvrzení o zůstatku peněžních prostředků
Jedná se o snahu poskytnout alternativu ke klasickým karetním schématům. Nezávislý vydavatel karty následně získává peněžní prostředky prostřednictvím standardního inkasa z účtu spotřebitele.

Elektronické osvědčení totožnosti
Zákon o platebním styku nezakládá povinnost prokazovat totožnost podle zákona o elektronické identifikaci. Totožnost podle zákona o platebním styku tak lze osvědčit i jinými způsoby.

Služba nepřímého dání platebního příkazu - příkaz k platbě prostřednictvím internetu jménem klienta třetí osobou, tedy poskytovatelem rozdílným od poskytovatele, který pro klienta vede platební účet.

Službou nepřímého dání platebního příkazu se rozumí služba spočívající v dání platebního příkazu k převodu peněžních prostředků z platebního účtu jménem plátce poskytovatelem rozdílným od poskytovatele, který pro plátce vede daný platební účet, je-li platební příkaz dán prostřednictvím internetu [§ 2 odst. 1, písm. k)].

Služba informování o platebním účtu - sdělování informací o platebním účtu prostřednictvím internetu třetí osobou, tedy poskytovatelem rozdílným od poskytovatele, který vede daný platební účet. Tuto službu mohou poskytovat banky, družstevní záložny, platební instituce, instituce elektronických peněz a správce informací o platebním účtu.

Službou informování o platebním účtu služba spočívající ve sdělování informací o platebním účtu prostřednictvím internetu poskytovatelem rozdílným od poskytovatele, který vede daný platební účet [§ 2 odst. 1, písm. l)].

Správci informací o platebním účtu - mohou poskytovat platební služby jako podnikání za podmínek stanovených zákonem.

Správcem informací o platebním účtu je ten, kdo je oprávněn poskytovat službu informování o platebním účtu.

Správci informací o platebním účtu mohou provozovat aplikace, prostřednictvím kterých bude možné získat informace o několika účtech najednou.

Pokud subjekt bude zpracovávat informace o platbách na platebním účtu klienta a tomuto je poskytovat a nebude to přímo osoba jež vede platební účet - potom se bude jednat, na základě příslušného povolení, o správce informací o platebním účtu.

Činností správce informací o platebním účtu tedy bude agregovaní (spojování, seskupování), informací o platbách z různých platebních účtů klientů u různých institucí (bank) a jejich zpracování pro další použitím klientem. Výstupem může být ­- v případě firem - jeden souhrnný výpis ze všech platebních účtů u několika bank, sestavy pro účely interního reportingu či pro vedení účetnictví a v případě fyzických osob kupř. výstupy pro účely domácího účetnictví.

Vyhláška č. 454/2017 Sb. o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze.

Vyhlášky k provedení některých ustanovení zákona o platebním styku č. 370/2017 Sb.

Vyhláška č. 1/2018 Sb. o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku.

Vyhláška č. 7/2018 Sb. o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu.

Vyhláška č. 14/2018 Sb. o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování.


SDĚLENÍ MINISTERSTVA FINANCÍ A ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 1. prosince 2017 k přechodnému období podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku


Český standard pro Open Banking

Vyhláška č. 141/2018 Sb. o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby (včetně příloh 1 a 2).

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2366, ze dne 25. listopadu 2015, o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES

Česká bankovní asociace: Rámcový výklad některých ustanovení GDPR v bankovním sektoru