Trestní právo

Dne 01.07.2017 nabyla účinnosti nová právní úprava správní trestání - a to zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Tzv. změnový zákon - zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích - účinnost od 01.07.2017. Rozsah 189 stran, 252 částí a 251 přímých novel.

Lze konstatovat, že správní a soudní trestání jsou dvě větve, avšak téhož stromu, který má společný kmen a kořeny.

Judikatura, zejména Nejvyššího správního soudu, jednoznačně dokládá, že u správního trestání jde o trestání jako takové.

"Také trestání za správní delikty musí podléhat stejnému režimu jako trestání za trestné činy a v tomto smyslu je třeba vykládat všechny záruky, které se podle vnitrostátního práva poskytuobviněnému z trestného činu." Rozhodnutí sp. zn. 6 A 126/2002.

"Trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestných činů." Rozhodnutí sp. zn. 8 As 17/2007.

"Kategorie správních deliktů je kategorií trestního práva v širším slova smyslu, tudíž se pro všechny správní delikty..." Rozhodnutí sp. zn. 7 Afs 27/2008.

Tudíž se i na správní trestání bude vztahovat Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV - tato směrnice stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení (čl.1 odst.1).


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV

Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství jsou kodifikovány v §§ 180-184 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

- neoprávněné nakládání s osobními údaji § 180,

- poškození cizích práv § 181,

- porušení tajemství dopravovaných zpráv § 182,

- porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí § 183.

§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji

(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem,

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo

d) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu, nebo

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Potrestán odnětím svobody, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají (§ 180 odst. 2 trestního zákoníku).

Jde tedy o porušení státem uložené povinnosti mlčenlivosti, kterou lze - v souvislosti s GDPR - interpretovat jako povinnost správce osobních údajů (zde obchodní společnost) zamezit neoprávněnému zveřejnění, sdělení nebo zpřístupnění třetí osobě osobních údajů získaných v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a zároveň dojde k vážné újmě na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.

Těchto trestných činů se může dopustit i právnická osoba - viz zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Trestný čin neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180 trestního zákoníku) není mezi vyloučenými trestnými činy uvedenými v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob - každá společnost by si tedy měla být vědoma hrozících trestů a ochranných opatření (které lze uložit samostatně nebo vedle sebe) a rovněž i sankce civilní, kterou je náhrada škody.