Zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2

Národní strategie elektronického zdravotnictví
Rozvoj podpory v poskytování zdravotních služeb s využitím prostředků informačních technologií, který přinese do českého zdravotnictví růst dostupnosti, kvality, bezpečí a efektivity.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR a je správcem Národního zdravotnického informačního systému.


Státní zdravotní ústav


Státní ústav pro kontrolu léčivZákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Znění účinné od 01.07.2018.

Dle § 69, písm. a) až d) zákona o zdravotních službách prováděcí právní předpis stanoví:

a) rozsah údajů o zdravotním stavu pacienta a skutečnostech souvisejících s poskytováním zdravotních služeb a s postupem při poskytování zdravotních služeb vedených ve zdravotnické dokumentaci,

b) náležitosti zdravotnické dokumentace a obsah částí zdravotnické dokumentace,

c) podrobnosti o způsobu vedení, zpracování a zacházení se zdravotnickou dokumentací, bez ohledu na formu vedení zdravotnické dokumentace, včetně požadavků na vytvoření speciální kopie zdravotnické dokumentace,

d) dobu uchování zdravotnické dokumentace, postup při vyřazování zdravotnické dokumentace a způsob jejího zničení po uplynutí doby uchování.

Tímto prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů (poslední změna - vyhláška č. 137/2018 Sb.). 

24.07.2018 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (kromě některých části, jež nabydou účinnosti 01.11.2018).

Text vyhlášky s vyznačenými změnami

Vysvětlení novelizovaných bodů